Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Doba vyexpedování je 1 - 2 pracovní dny pokud je zboží skladem.

1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru  www.kamak.cz  (dále také virtuální obchod) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

2. Vámi požadované zboží si můžete vybrat z nabídky našeho virtuálního obchodu, kterou naleznete v sekci katalog. Kliknutím na ikonu Obchodní podmínky v horní navigaci dostanete podrobné informace o postupu, který je nutno zachovat v případě, že chcete v našem virtuálním obchodě nakupovat.

3. Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým výrobním číslem a je popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání, které budou kupujícímu sděleny v potvrzení jeho objednávky.

4. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky postupem uvedeným v sekci Obchodní podmínky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 
 
5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod formou elektronické pošty na Vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že smlouva byla uzavřena. Potvrzení vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání, identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, informace o službách po prodeji a zárukách. 
Vyřizování objednávky po jejím odesláni  můžete sledovat on-line. Pokud se znovu, kdykoli  přihlásíte pod svým uživatelským jménem a heslem a kliknete na  odkaz Přehled objednávek, uvidíte stav vyřizování aktuální objednávky.

6. Zboží je dodáváno buď dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do 7 pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy.

Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se na skladě objeví. O tom musí být kupující bezodkladně informován. 

7. Provozovatel virtuálního obchodu (dále také prodávající) prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí. 
  

II. Platební a dodací podmínky

 

Platba dobírkou.

Česká pošta

Platbu provede kupující v hotovosti poštovnímu doručovateli nebo pracovníkovi na přepážce České pošty při převzetí zásilky. K celkové ceně zboží je připočítáván paušální poplatek 109,- Kč (při objednávce do 4 000,- Kč) a u PPL CZ 109,- Kč  

Maximální hmotnost balíku 25 kg. Při překročení max.hmotnosti účtujeme další poplatek za doručení.

Zásilku lze sledovat na internetu: www.cpost.cz,  Dodání do 24 hodin od odeslání zboží.

 

Poštovné zdarma.

U objednávky v celkové hodnotě nad 4 000,- Kč naše firma neúčtuje poštovné. Dodání na dobírku je poplatek 29,- Kč u obou dopravců.

Při překročení max.hmotnosti účtujeme další poplatek za doručení.

Zásilku lze sledovat na internetu: www.cpost.cz,  www.ppl.cz       Dodání do 24 hodin od odeslání zboží.

 

III. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Je-li zboží zároveň vraceno, musí tak kupující učinit v originálním a neporušeném obalu. 
 
2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
 
3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl.I bodu 6 těchto obchodních podmínek. 
 
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. To platí i v případě předání zboží dle čl.I bodu 7 těchto obchodních podmínek. 
 
5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. 
 
6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formou. 
 

IV. Storno objednávky

Odeslaná objednávka je považována podle obecně platných právních předpisů za závaznou. Spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží vrátit do 14 dnů od převzetí plnění a i bez udání důvodu. Zboží by mělo být vráceno na adresu prodávajícího nepoškozené a pokud možno v neporušeném obalu. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. V případě, že zboží bylo použito a došlo již k částečnému opotřebení (v případě parfémů např. k vypotřebování nepřiměřeného množství obsahu nádobky apod.), prodávající je oprávněn vypočíst škodu a náklady s tím související a tuto škodu započte oproti kupní ceně a kupní cenu poníženou o tuto částku spotřebiteli vrátí. K zásilce, v níž spotřebitel v zákonné lhůtě vrací zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, popřípadě musí být vznik kupní smlouvy hodnověrně prokázán jiným způsobem.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a ponížené o částku vzniklé škody - viz výše), na jím udané číslo bankovního účtu, adresu bydliště, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. V případě, že spotřebitel odstupuje od kupní smlouvy z jiného, než zákonného důvodu a prodávající na jeho návrh přistoupí, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů s tím souvisejících. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení (to vše do částky 250 Kč) a dále dopravné.  Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí zásilky mu bude odeslána faktura na poštovné.  Odeslaná objednávka je považována podle obecně platných právních předpisů za závaznou. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem bez závažných důvodů vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 250,- Kč.

Storno objednávky ze strany dodavatele - a to v případě nepředložených okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit si dodavatel vyhrazuje právo objednávku stornovat.

 

V. Reklamace

Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny. K reklamovanému zboží je nutno předložit písemnou reklamaci včetně popisu zápisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky, popřípadě zboží nepřevzít. Opožděné reklamace nebudou uznány.

Reklamace zboží zasílejte na adresu:  HAIR SERVIS GROUP s.r.o., Martinovská 3285/36f,  723 00 Ostrava - Martinov

 

VI. Provozovatel


1. Provozovatelem virtuálního obchodu je firma:

    HAIR SERVIS GROUP s.r.o.    

    Zenklova 22/56

    180 00 Praha 8 - Libeň

    IČO:  19913834      DIČ:  CZ19913834

    Tel.:  + 420 596 950 000-1   800 100 061   777 480 777

    E-mail: info@kamak.cz, ilona@kamak.cz  

 

VII. HEUREKA dotazník spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu